KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE 
Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ART.13 RODO

 • Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże warunkiem zawarcia i realizacji umowy jest podanie prawdziwego adresu e-mail, na który przesłane wiadomości informujące o postępach w realizacji usługi oraz adresu do doręczeń, na który wyślemy zamówiony towar.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Ethical Manufacturing Tymoteusz Kopczewski, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 124, 02-304 Warszawa, NIP: 1132380313, REGON: 142480814, adres e-mail kontakt@szyjemysukienki.pl (dalej jako Szyjemy Sukienki).
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji zawieranej właśnie umowy sprzedaży oraz wysyłki paczki a także, po wyrażeniu zgody, wysyłki newslettera. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 tzw. Rozporządzenie RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz wykonanie zawartej umowy.
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Szyjemy Sukienki, podmioty zewnętrzne, z którymi Szyjemy Sukienki zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych takie jak obsługa księgowa, informatyczna oraz prawna.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska sp. z o.o.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. poza obszar UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie w bezpośrednim związku z realizacją wykupionej usługi (np. e-mail z kodem dostępu/loginem, obsługa wiadomości automatycznych przez serwis Google lub MailChimp).
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szyjemy Sukienki przez cały czas świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu przez okres 2 lat, ponieważ tyle czasu wynosi okres przedawnienie roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług droga elektroniczną oraz umową o dzieło uszycia Sukienki oraz umowa sprzedaży.
 • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.
 • W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 • Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, powiadamiając nas o tym mailowo lub listownie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.